WP 23 Strafworpfouten

WP 23 Strafworpfouten

23.1

Het is een strafworpfout om een van de navolgende overtredingen te begaan (WP 23.2 t/m WP 23.9). Deze worden bestraft met het toekennen van een strafworp aan de tegenpartij.

23.2

Het door een verdediger begaan van elke fout binnen het 6-metergebied waardoor vermoedelijk een doelpunt wordt voorkomen.

[Opmerking: In aanvulling op de andere overtredingen waarbij een vermoedelijk doelpunt wordt voorkomen, is een overtreding volgens deze spelregel:

(a) het door een doelverdediger of andere verdediger naar beneden halen of het op een andere manier verplaatsen van het doel (figuur 20);

(b) het door een verdediger pogen een schot of worp met twee handen/armen te blokkeren (figuur 21);

(c) het door een verdediger spelen van de bal met gebalde vuist (figuur 22);

(d) het door een doelverdediger of een andere verdediger onder water duwen van de bal als men wordt aangevallen.

Het is belangrijk om er nota van te nemen dat, terwijl de fouten als hierboven beschreven en andere fouten zoals vasthouden, terugtrekken, hinderen enz. onder normale omstandigheden bestraft zouden worden met een vrije worp (en met uitsluiting indien van toepassing), dit strafworpfouten worden zodra deze door een verdediger binnen het 6-metergebied worden begaan, omdat anders een vermoedelijk doelpunt gemaakt zou zijn.]

Figuur 20

Figuur 21

Figuur 22

23.3

Een verdediger, die binnen het 6-metergebied een tegenstander trapt of slaat of een als grof optreden te kwalificeren handeling begaat. In het geval van grof optreden, wordt de overtreder tevens uitgesloten voor de verdere duur van de wedstrijd en een vervanger mag na het verstrijken van vier minuten werkelijk spel weer in het speelveld komen, aanvullend op het toekennen van de strafworp. Indien de overtreder de doelverdediger is, mag de reservedoelverdediger worden gewisseld voor een andere speler conform WP 5.6.

23.4

Het door een uitgesloten speler opzettelijk bemoeien met het spel, daarbij inbegrepen het veranderen van de opstelling van het doel.

23.5

Het door een doelverdediger of andere verdediger helemaal naar beneden halen van het doel met het oogmerk een vermoedelijk doelpunt te voorkomen. De overtreder wordt tevens voor de verdere duur van de wedstrijd uitgesloten, met vervanging zodra zich een van de voorvallen voordoet waarnaar in WP 22.3 verwezen wordt.

23.6

Het door een speler of vervanger die krachtens de spelregels op dat moment geen recht tot deelnemen heeft, in het speelveld komen. De overtreder wordt tevens voor de verdere duur van de wedstrijd uitgesloten met vervanging. De vervanger mag het speelveld inkomen na de eerstvolgende gebeurtenis waarnaar verwezen wordt in WP 22.3.

23.7

Het door de coach of een willekeurige teamofficial van het team dat niet in balbezit is, aanvragen van een timeout., Er zal geen persoonlijke fout worden genoteerd voor deze overtreding.

23.8

Het door de coach, een willekeurige teamofficial of speler ondernemen van elke actie met de intentie om een mogelijk doelpunt te voorkomen of het spel te vertragen. Er zal geen persoonlijke fout worden genoteerd voor deze overtreding voor de coach of teamofficial.

23.9

Het door een verdediger, inclusief de doelverdediger, van achteren hinderen van een aanvaller binnen het 6metergebied indien de aanvaller zijn gezicht naar het doel heeft en een doelpoging doet, tenzij de verdediger slechts de bal raakt. Wanneer de acties van de verdediger voorkomen dat de aanvaller kan schieten, moet ook een strafworp worden toegekend.

[Opmerking: De scheidsrechters moeten een strafworp toekennen tenzij de aanvaller scoort.]

23.10

Wanneer tijdens de laatste minuut van de wedstrijd een strafworp wordt toegekend mag de coach van het team die de strafworp moet nemen er voor kiezen in balbezit te blijven en wordt een vrije worp toegekend. De tijdwaarnemer zal in dit geval de schotklok terugzetten naar 30 seconden.

[Opmerking: Het is de verantwoordelijkheid van de coach om onmiddellijk duidelijk kenbaar te maken of het team het balbezit wil behouden overeenkomstig deze regel.]