WP 22 Uitsluitingsfouten

WP 22 Uitsluitingsfouten

22.1

Het is een uitsluitingsfout om een van de navolgende overtredingen te begaan (WP 22.4 t/m WP 22.18). Dit wordt bestraft (behalve als in de spelregels anders is voorzien) met het toekennen van een vrije worp aan de tegenpartij en uitsluiting van de speler die de overtreding beging.

22.2

De uitgesloten speler begeeft zich naar het terugkomvak bij zijn eigen doellijn zonder het water te verlaten. Een uitgesloten speler die het water verlaat (anders dan aansluitend op het in het speelveld komen van een vervanger) maakt zich schuldig aan een overtreding overeenkomstig WP 22.13 (wangedrag).

[Opmerking: een uitgesloten speler (met inbegrip van elke speler die volgens de spelregels voor de verdere duur van de wedstrijd is uitgesloten) blijft in het water en begeeft zich (hetgeen ook het zwemmen onder water mag inhouden) naar het terugkomvak bij zijn eigen doellijn zonder zich met het spel te bemoeien. Hij mag het speelveld op elk punt verlaten en naar het terugkomvak zwemmen, onder het voorbehoud dat hij daarbij niet de opstelling van het doel verandert.

Bij het bereiken van het terugkomvak, moet de uitgesloten speler zichtbaar boven water komen voordat hij (of een vervanger) toestemming krijgt om weer in het speelveld te komen overeenkomstig de spelregels. Het is echter niet noodzakelijk dat de uitgesloten speler in het terugkomvak blijft wachten tot de beoogde vervanger is gearriveerd.]

22.3

Het is de uitgesloten speler of vervanger toegestaan om weer in het speelveld te komen vanuit het terugkomvak bij zijn eigen doellijn, zodra zich het eerste van de volgende voorvallen voordoet:

(a) als er 20 seconden werkelijk spel verstreken is, op welk moment de secretaris de betreffende vlag opsteekt mits de uitgesloten speler overeenkomstig de spelregels zijn terugkomvak heeft bereikt;

(b) als er een doelpunt is gemaakt;

(c) als het team van de uitgesloten speler in balbezit komt (hetgeen betekent controle heeft over de bal), op welk moment de scheidsrechter die de verdedigende situatie beoordeelt met de hand het terugkomteken zal geven;

(d) als aan het team van de uitgesloten speler een vrije worp of doelworp wordt toegekend, is het teken bij de toekenning van de worp te beschouwen als het terugkomteken, mits de uitgesloten speler het terugkomvak overeenkomstig de spelregels heeft bereikt

Het is de uitgesloten speler of vervanger toegestaan om weer in het speelveld te komen vanuit het terugkomvak het dichtst bij zijn eigen doellijn, onder het voorbehoud dat:

(a) hij een teken heeft gekregen van de secretaris of een scheidsrechter;

(b) hij niet springt van of zich afzet tegen de kant van het zwembad of het speelveld;

(c) hij de opstelling van het doel niet verandert;

(d) het een vervanger niet is toegestaan in het speelveld te komen in de plaats van een uitgesloten speler totdat deze speler het terugkomvak bij zijn eigen doellijn bereikt heeft, behalve tussen de speelperioden, na een doelpunt of tijdens een time-out; (e) nadat een doelpunt is gemaakt mag een uitgesloten speler of een vervanger vanaf elke willekeurige plaats weer in het speelveld komen.

Deze bepalingen zijn ook van toepassing bij het in het speelveld komen van een vervanger wanneer de uitgesloten speler zijn derde persoonlijke fout heeft gekregen of op een andere manier voor de verdere duur van de wedstrijd is uitgesloten volgens de spelregels.

[Opmerking: een vervanger krijgt geen terugkomteken van de scheidsrechter, noch een vlagsignaal van de secretaris voor het verstrijken van de 20 seconden uitsluitingsperiode totdat de uitgesloten speler het terugkomvak het dichtst bij zijn eigen doellijn bereikt heeft. Dit is ook van toepassing voor een vervanger die in de plaats komt van een speler die voor de verdere duur van de wedstrijd is uitgesloten. Indien de uitgesloten speler verzuimt om naar zijn terugkomvak te gaan, is het een vervanger niet toegestaan in het speelveld te komen, tenzij er een doelpunt wordt gemaakt of bij het einde van een speelperiode of tijdens een time-out.].

De hoofdverantwoordelijke voor het geven van het terugkomteken voor het weer in het speelveld mogen komen van een uitgesloten speler of van een vervanger is de scheidsrechter die de verdedigende situatie beoordeelt. Niettemin mag de scheidsrechter die de aanvalssituatie beoordeelt hierbij ook behulpzaam zijn. Zowel het teken van de ene als de andere scheidsrechter is geldig. Als een scheidsrechter een onjuist in het speelveld komen vermoedt of de grensrechter een teken geeft voor een dergelijk onjuist in het speelveld komen, dan moet hij zich er eerst zelf van vergewissen of de andere scheidsrechter niet een terugkomteken gegeven heeft.

Voordat hij het terugkomteken geeft voor het weer in het speelveld mogen komen van een uitgesloten speler of een vervanger, moet de scheidsrechter die de verdedigende situatie beoordeelt een moment wachten voor het geval dat de scheidsrechter die de aanvallende situatie beoordeelt fluit om het balbezit terug te geven aan de tegenpartij.

Een wisseling van balbezit ontstaat niet louter vanwege het einde van een speelperiode, maar de uitgesloten speler of vervanger is gerechtigd weer in het speelveld te komen als zijn team de bal verovert bij het uitzwemmen bij het herbegin van de volgende speelperiode. Als een speler wordt uitgesloten aan het einde van een speelperiode, moeten de scheidsrechters en de secretaris zich bij het herbegin van de volgende periode ervan vergewissen dat de teams het juiste aantal spelers hebben, voordat er een teken voor het herbegin wordt gegeven.]

22.4

Het door een speler verlaten van het water, of zitten of staan op de treden of de rand van het zwembad gedurende het spel, uitgezonderd in het geval van ongeval, letsel, ziekte of met toestemming van de scheidsrechter.

22.5

Het (ver)hinderen van de uitvoering van een vrije worp, doelworp of hoekworp, daarbij inbegrepen:

(a) het opzettelijk wegwerpen van de bal of het niet loslaten van de bal waardoor de normale voortgang van de wedstrijd wordt verhinderd;

(b) elke poging om de bal te spelen, voordat deze de hand van de nemer heeft verlaten.

[Opmerking: Een speler wordt niet bestraft voor deze spelregel als hij het fluitsignaal niet kan horen omdat hij zich onder water bevindt. De scheidsrechters moeten vaststellen of de speler al dan niet met opzet handelde.

Het hinderen bij het nemen van een worp is ook indirect mogelijk als voor de speler die de vrije worp gaat nemen het bereiken van de bal wordt bemoeilijkt, vertraagd of belemmerd, of doet zich voor als het uitvoeren van de worp wordt belet door het blokkeren van de werprichting door een tegenstander (figuur 6) ,de eigenlijke beweging bij het nemen wordt verstoord (figuur 7) of door een tegenstander die een fout begaat zoals genoemd in WP 20.2. Voor het hinderen bij een strafworp, zie ook WP 22.17.]

Figuur 6

Figuur 7

22.6

Een poging doen om buiten het 6-metergebied een schot of worp met twee handen/armen te blokken.

22.7

Het opzettelijk water spatten in het gezicht van een tegenstander.

[Opmerking: Water spatten wordt vaak toegepast als een onsportieve tactiek maar wordt meestal alleen maar bestraft in de duidelijke situatie wanneer de spelers van aangezicht tot aangezicht liggen (zie figuur 8). Het kan ook minder opvallend gebeuren doordat een speler met zijn arm een watergordijn produceert, daarbij de schijn wekkend alsof dit onopzettelijk gebeurt, in een poging het uitzicht te belemmeren van de tegenstander die op het punt staat op doel te schieten of om de bal te plaatsen.

Figuur 8

De straf voor het opzettelijk water spatten in het gezicht van een tegenstander is uitsluiting volgens WP 22.7 of een strafworp volgens WP 23.2 als de tegenstander zich binnen het 6-metergebied bevindt en tracht op doel te schieten. Bij het toekennen van een strafworp of een uitsluiting zijn slechts de positie en de acties van de aanvaller maatgevend. Het zich wel of niet binnen het 6-metergebied bevinden van de overtredende speler is geen bepalende factor.]

22.8

Het hinderen of op een andere manier de bewegingsvrijheid van een tegenstander die de bal niet houdt belemmeren, daarbij inbegrepen het zwemmen op de schouders, rug of benen van een tegenstander. "Houden" betekent het opnemen, vasthouden of aanraken van de bal, maar het opzwemmen (dribbelen) met de bal wordt niet als houden beschouwd.

[Opmerking: Deze regel kan ook worden toegepast om het aanvallende team voordeel te geven. Indien een tegenaanval bezig is waarbij er een overtreding wordt gemaakt die de aanval beperkt, dient de overtredende speler uitgesloten te worden. De eerste afweging die de scheidsrechter moet maken is of de tegenstander de bal houdt. Als dat het geval is, kan de speler die aanvalt niet bestraft worden voor "hinderen". Het is duidelijk dat de speler de bal "houdt" als hij deze boven water uittilt (figuur 9). De speler houdt ook de bal als hij opzwemt met de bal in zijn hand of de op het wateroppervlak drijvende bal aanraakt (figuur 10). Met de bal opzwemmen (dribbelen), als getoond in figuur 11 wordt niet als "de bal houden" beschouwd.

Figuur 9

Figuur 10

Figuur 11

Een gebruikelijke manier van hinderen is het kruiselings over de benen van een tegenstander zwemmen (figuur12), om zodoende het bewegingstempo te verminderen en een normale beenactie te bemoeilijken. Een andere vorm is om op de schouders van de tegenstander te zwemmen. Er moet ook op gelet worden dat de fout "hinderen" ook kan worden begaan door een speler die in balbezit is. Figuur 13 toont bijvoorbeeld een speler, die een hand op de bal houdt terwijl hij tracht zijn tegenstander van zich af te duwen om daardoor meer ruimte voor zichzelf te scheppen. Figuur 14 toont een speler die in balbezit is terwijl hij zijn tegenstander hindert door hem weg te duwen met zijn hoofd. Oplettendheid wordt gevraagd bij situaties als afgebeeld in figuur 13 en figuur 14, omdat elke heftige beweging door een speler die in balbezit is kan uitmonden in slaan of zelfs grof optreden. De afgebeelde figuren zijn bedoeld ter illustratie van het hinderen zonder enige heftige beweging. Een speler kan zelfs de overtreding "hinderen" begaan als hij de bal niet houdt of aanraakt. Figuur 15 toont een speler die met zijn lichaam en zijn armen wijd gespreid bewust zijn tegenstander blokkeert, om zodoende het bereiken van de bal onmogelijk te maken. Deze overtreding wordt vaak begaan bij de speelveldbegrenzingen.

Figuur 12

Figuur 13

Figuur 14

Figuur 15

22.9

Het vasthouden, onderduwen of het naar zich toetrekken van een tegenstander, terwijl deze de bal niet houdt. "Houden" is het optillen, dragen of aanraken van de bal maar betekent niet het opzwemmen (dribbelen) met de bal.

[Opmerking: De correcte toepassing van deze spelregel is uitermate belangrijk zowel voor de presentatie van de wedstrijd als zodanig, als om daarmee een zuiver en eerlijk resultaat te bereiken. De omschrijving van de spelregel is duidelijk en expliciet en kan slechts op één manier geïnterpreteerd worden:

Het vasthouden (figuur 16), onderduwen (figuur 17) of naar zich toe trekken (figuur 18) van een tegenstander die de bal niet houdt, is een uitsluitingsfout. Het is essentieel dat de scheidsrechters deze spelregel op een correcte wijze toepassen, en daarbij persoonlijke arbitraire interpretaties vermijden, en er voor zorgen dat de grens naar ruw spel niet overschreden wordt. Aanvullend geldt, dat scheidsrechters er nota van moeten nemen dat het inbreuk maken op WP 22.9 binnen het 6-metergebied, waardoor een vermoedelijk doelpunt wordt voorkomen, bestraft moet worden met het toekennen van een strafworp.]

Figuur 16

Figuur 17

Figuur 18

22.10

Het op een willekeurige plaats in het veld met twee handen vasthouden van een tegenstander, wanneer deze de bal niet vasthoudt.

22.11

Bij het wisselen van balbezit, het door een verdediger speler maken van een overtreding op een willekeurige speler van het team in balbezit overal op de helft van het aanvallende team.

[Opmerking: Deze regel moet worden toegepast wanneer een team dat balbezit verliest probeert de aanval te onderbreken van het andere team door het begaan van een fout tegen een willekeurige speler voordat deze de middenlijn is gepasseerd.]

22.12

Het opzettelijk trappen of slaan van een tegenstander of dreigende bewegingen maken welke deze bedoeling verraden.

[Opmerking: De overtreding trappen of slaan kan zich in een aantal verschillende vormen voordoen, waarbij inbegrepen het begaan hiervan door een speler in balbezit of door een tegenstander. Balbezit hebben is niet de bepalende factor. Wat belangrijk is, is de actie van de overtreder daarbij inbegrepen het feit of hij de dreigende bewegingen maakt met de bedoeling om te trappen of te slaan ook al slaagt hij er niet in de tegenstander te raken.

Een van de meest ernstige vormen van slaan is een achterwaartse elleboogstoot (figuur 19), die ernstig letsel voor de tegenstander tot gevolg kan hebben. Eenzelfde ernstig letsel kan ontstaan als een speler opzettelijk met zijn hoofd achteruit slaat in het aangezicht van een tegenstander die vlak achter hem ligt. In dit soort omstandigheden, zal de scheidsrechter de overtreding op een rechtvaardiger manier bestraffen door toepassing van WP 22.14 (grof optreden) dan door toepassing van WP 22.12.]

 

Figuur 19

22.13

Het zich aan wangedrag schuldig maken, daarbij inbegrepen het gebruik van onacceptabele taal, agressief of aanhoudend foutief spel, het weigeren gehoor te geven aan of tonen van gebrek aan eerbied voor de scheidsrechter of official, onoorbaar gedrag tegenover de waterpolospelregels of aanzetten tot het in diskrediet brengen van het waterpolospel. De overtreder wordt voor de verdere duur van de wedstrijd uitgesloten, met vervanging zodra zich een van de voorvallen voordoet waarnaar in WP 22.3 verwezen wordt en hij moet de zwemzaal (met inbegrip van de tribune) verlaten.

[Opmerking: Indien een speler een overtreding maakt volgens deze regel, gedurende een rustperiode, time-out of na een doelpunt, zal de speler worden uitgesloten voor de verdere duur van de wedstrijd en een vervanger mag direct deelnemen bij de herstart van de wedstrijd omdat aldeze situaties worden beschouwd als een rustperiode: het spel herbegint op een normale manier.]

22.14

Het zich schuldig maken aan grof optreden (inbegrepen gewelddadig spel, opzettelijk trappen of slaan met de bedoeling letsel toe te brengen dan wel een poging daartoe) jegens een tegenstander of official al dan niet tijdens het spel, tijdens enig oponthoud, time-outs, na een doelpunt of in de rustperioden tussen de speelperioden.

Indien dit gebeurt tijdens het spel dan zal de overtreder voor de verdere duur van de wedstrijd worden uitgesloten en wordt er een strafworp toegekend aan de tegenstander. De overtreder moet de zwemzaal (met inbegrip van de tribune) verlaten. De overtreder mag na 4 minuten werkelijk spel worden vervangen.

Indien dit voorval zich voordoet gedurende enig oponthoud, time-out, na een doelpunt of gedurende een rustperiode tussen de perioden, dan zal de speler worden uitgesloten voor de verdere duur van de wedstrijd en moet hij de zwemzaal (met inbegrip van de tribune) verlaten. Er wordt geen strafworp toegekend. De overtreder mag na 4 minuten werkelijk spel worden vervangen en het spel wordt op de normale manier hervat.

Wanneer de scheidsrechters tijdens het spel gelijktijdig fluiten voor grof optreden of gewelddadig spel voor spelers van beide teams, worden beide spelers uitgesloten voor de verdere duur van de wedstrijd met vervanging na 4 minuten werkelijk spel. Het team dat in balbezit was, zal als eerste een strafworp nemen, gevolgd door het andere team. Na de tweede strafworp zal het team dat in balbezit was de wedstrijd hervatten met een vrije worp op of achter de middenlijn.

22.15

In het geval van gelijktijdige uitsluiting van spelers van de verschillende teams gedurende het spel, worden beide spelers voor 20 sec uitgesloten. De schotklok wordt niet teruggezet en het spel wordt hervat met een vrije worp voor het team welke balbezit had. Indien geen van de teams balbezit had op het moment dat de gelijktijdige uitsluitingen werden toegekend, wordt de schotklok teruggezet naar 30 seconden en wordt de wedstrijd hervat met een neutrale inworp.

[Opmerkingen: Beide spelers die volgens deze spelregel zijn uitgesloten is het toegestaan terug te keren in het speelveld bij de eerstkomende gelegenheid waarnaar in WP 22.3 wordt verwezen of bij de volgende wisseling van balbezit.

Indien twee spelers die ingevolge deze spelregel uitgesloten werden en weer mogen terugkomen, mag de scheidsrechter die de verdedigende situatie beoordeelt de speler, die klaar ligt om weer in het speelveld te komen, het teken hiertoe geven. De scheidsrechter hoeft niet te wachten totdat allebei de spelers gereed zijn om terug te keren.]

22.16

Het op onjuiste wijze in het speelveld terugkomen door een uitgesloten speler of het op onjuiste wijze in het speelveld komen door een vervanger, daarbij inbegrepen:

(a) zonder een teken te hebben gekregen van de secretaris of scheidsrechter;

(b) vanaf elke andere plaats dan zijn eigen terugkomvak, behalve waar de spelregels onmiddellijke vervanging toestaan;

(c) door te springen of zich af te zetten van de kant of wand van het bad of van het speelveld;

(d) door de opstelling van het doel te beïnvloeden;

(e) door het veld betreden van een vliegende wissel zonder de juiste procedure zoals vermeld in WP 5.6 te volgen.

Indien deze overtreding wordt begaan door een speler van het team welke niet in balbezit is wordt de betreffende speler uitgesloten en wordt een strafworp toegekend aan de tegenpartij. Deze speler krijgt slechts één persoonlijke fout die door de secretaris als uitsluitingsfout moet worden genoteerd.

Indien deze overtreding wordt begaan door een speler van het team welke in balbezit is wordt de betreffende speler uitgesloten en volgt er een vrije worp voor de tegenpartij.

22.17

Het storen bij het nemen van een strafworp. De overtredende speler wordt voor de verdere duur van de wedstrijd uitgesloten met vervanging, zodra een van de voorvallen zich voordoet waarnaar in WP 22.3 verwezen wordt en de strafworp wordt gehandhaafd of overgenomen als dat nodig is.

[Opmerking: De meest gebruikelijke manier van storen bij het nemen van een strafworp vindt plaats doordat de tegenstander de speler die de worp neemt een trap geeft, net op het moment dat de worp wordt genomen. Het is voor de scheidsrechters essentieel om zich ervan te verzekeren dat alle spelers op minstens 2 meter afstand van de nemer liggen, om daarmee te voorkomen dat een dergelijk storen kan optreden. De scheidsrechter zal ook toestaan dat het verdedigende team het eerst de gelegenheid krijgt om positie te kiezen.]

22.18

Het door de verdedigende doelverdediger weigeren de juiste plaats op de doellijn in te nemen bij het nemen van een strafworp, na één maal door de scheidsrechter verzocht te zijn dit te doen. Een andere speler van het verdedigende team mag de plaats van de doelverdediger innemen doch zonder diens voorrechten en beperkingen.

22.19

Als een speler wordt uitgesloten begint de uitsluitingsperiode direct nadat de bal de hand van de speler die de vrije worp neemt heeft verlaten of bij een neutrale inworp zodra de bal wordt aangeraakt.

22.20

Als een uitgesloten speler zich opzettelijk bemoeit met het spel, daarbij inbegrepen het veranderen van de opstelling van het doel, wordt een strafworp toegekend aan de tegenpartij en een aanvullende persoonlijke fout genoteerd tegen de uitgesloten speler. Als een uitgesloten speler geen aanstalten maakt om het speelveld nagenoeg onmiddellijk te verlaten, kan de scheidsrechter dit beoordelen als opzettelijk bemoeien met het spel volgens deze spelregel.