WP 19 Neutrale inworpen

WP 19 Neutrale inworpen

19.1

Een neutrale inworp wordt toegekend:

(a) als bij het begin van een speelperiode een scheidsrechter van mening is dat de bal zodanig terecht gekomen is, dat dit duidelijk in het voordeel van één team is;

(b) als één of meer spelers van beide teams tegelijkertijd een gewone fout begaan, waarbij het voor de scheidsrechters onmogelijk is te onderscheiden wie de eerste overtreding maakte;

(c) als beide scheidsrechters op hetzelfde moment een fluitsignaal geven voor gewone fouten van verschillende teams;

(d) Wanneer geen van beide teams balbezit heeft en één of meer spelers van beide teams op hetzelfde moment een uitsluitingsfout begaan. Een neutrale inworp zal worden gegeven zodra de bestrafte spelers zijn uitgesloten;

(e) als de bal een hindernis boven het water raakt of daarop blijft liggen.

19.2

Bij een neutrale inworp, werpt een scheidsrechter de bal in het speelveld nagenoeg ter hoogte van de plaats waar het voorval zich voordeed en op een zodanige wijze dat de spelers van beide teams een gelijke kans hebben de bal te bemachtigen. Een neutrale inworp toegekend binnen het 2-metergebied wordt genomen op de 2-meterlijn.

19.3

Als de scheidsrechter bij een neutrale inworp van mening is dat de bal zodanig terecht gekomen is dat dit duidelijk in het voordeel is van een van de teams, laat hij zich de bal aangeven en werpt hij opnieuw.