Pestprotocol Aquapoldro

Pestprotocol

Pestprotocol

We zijn een vereniging met veel jeugdleden. Het is belangrijk dat elk lid zich met plezier kan bewegen binnen de verenigingen en in alle faciliteiten waar wij sporten.

Om deze reden hebben wij deze pestprotocol op papier gezet om een veilig klimaat te creëren voor elke sporter en vrijwilliger binnen de vereniging. Dit is niet alleen voor jeugdleden van toepassing, maar ook voor volwassenen.

Voorbeelden van specifiek pestgedrag:

Verbaal:

 • Vernederen: ”Haal jij alleen de ballen maar uit de bosjes, je kunt niet goed genoeg voetballen om echt mee te doen”.
  Schelden: “Viespeuk, etterbak, mietje” enz.
 • Dreigen: “Als je dat doorvertelt, dan grijpen we je.”
  Belachelijk maken, uitlachen bij lichaamskenmerken of bij een verkeerd antwoord in de klas.
 • Kinderen een bijnaam geven op grond van door de kinderen als negatief ervaren kenmerken. (rooie, dikke, dunne, flapoor, centenbak enz)
 • Steun te zoeken om samen te kunnen spannen tegen een ander kind.

Fysiek:

 • Trekken en duwen of zelfs spugen.
 • Schoppen en laten struikelen.
 • Krabben, bijten en haren trekken.
  Intimidatie:
 • Een kind achterna blijven lopen of een kind ergens opwachten.
 • Iemand in de val laten lopen, de doorgang versperren of klem zetten tussen de fietsen.
 • Dwingen om bezit dat niet van jou is af te geven.
 • Een kind dwingen bepaalde handelingen te verrichten, bijvoorbeeld geld of snoep meenemen.

Isolatie:

 • Steun zoeken bij andere kinderen dat het kind niet wordt uitgenodigd voor partijtjes en leuke dingetjes.
 • Uitsluiten: het kind mag niet meedoen met spelletjes, niet meelopen naar huis, niet komen op een verjaardag.

Stelen of vernielen van bezittingen.

 • Afpakken van kleding
 • Beschadigen en kapotmaken van spullen: schoppen tegen en gooien met een zwemtas, banden van de fiets lek steken.

Het specifieke van pesten is dus gelegen in het bedreigende en vooral systematische karakter. We spreken van pestgedrag als het daarnaast ook nog regelmatig gebeurt, waardoor de veiligheid van de omgeving van een kind wordt aangetast. De inzet van het pestgedrag is altijd macht door intimidatie.

Maatregelen

Wij proberen als vereniging pestgedrag meteen in de kiem te smoren, maar helaas hebben we niet altijd zicht op de leden in de kleedkamers, buiten de deur of via eigen gemaakte Whatsapp Groepen. Om deze reden bieden wij de mogelijkheid ouders om via de coach, trainer of de teammanager melding te maken van pestgedrag.

Als trainers en coaches zijn wij verantwoordelijk om negatief gedraag te benoemen meteen bij signalering en het gedrag veroordelen. Dit moet duidelijk zijn naar zowel pester als slachtoffer. Zie in het stappenplan situatie 1 en situatie 2. Dit zijn acties waarbij je het gedrag direct in de kiem smoort.

Mocht het herhaaldelijk (meer dan 3 keer) voorkomen of schriftelijk via mail, danwel brief gemeld worden, dan dient er een groepsgesprek plaats te vinden met alle betrokkenen. Bij een teamsport zal de rest van het team worden uitgenodigd.

Deze stap is zeer belangrijk. Dit zorgt voor sociaal draagvlak. Er wordt in dit geval gevraagd wat de reden is dat er is gepest. Geef duidelijk aan dat het slachtoffer het gedrag niet als leuk heeft ervaren en vraag wat de reden is dat men het pestgedrag heeft vertoond. We houden een open gesprek over de situatie en bepalen wat niet gewenst is en wel gewenst is.

Dossiervorming is belangrijk. Alle aanwezigen dienen de afspraken schriftelijk (mail) bevestigd te krijgen.

Bij jeugd tot 15 jaar mogen er ouders aanwezig zijn als stille steun. Het gesprek tussen pester en slachtoffer mag niet verstoord worden, alleen door de gespreksleider.

Indien een pester zijn gedrag blijft continueren zal er een individueel gesprek plaatsvinden en de sanctie worden uitgevoerd. Ook dit dient goed te worden vastgelegd, mocht het later een beroepszaak worden voor het DB, of bij een bezwaarschrift.

Dit zijn volgens het DB de stappen die je moet maken:

CasusActieSanctie
Pestsituatie 1Aanspreken door trainer en/of coach(kan 1 – 3 keer gedaan worden) Dit is vooral een informele stap.
Pestsituatie 2Gesprek coördinator en betrokkenen(meer gewicht in het gesprek). Er komt meer lading in het gesprek.
Groepsgesprek met team of andere leden.Commissie en optioneel VCP leiden een open gesprekOuders en/of betrokkenen worden ingelicht over de situatie en de gemaakte afspraken. Duidelijke communicatie dat 1 week schorsing zal worden gehanteerd, indien gemaakte afspraken niet worden nagekomen. (dossiervorming)
Gesprek met de PolocommissieGesprek met voorzitter commissie, VCP en pesterEerste schorsing van 1 week.
Beroepzaak DBGesprek met betrokkeneSchorsing voor langere termijn, en definitieve schorsing indien gedrag aanhoud.

Wij streven ernaar om de laatste stap altijd voor te zijn.

Vriendelijke groet,

Ritsert Flim

Voorzitter Aquapoldro.