Algemene Ledenvergadering 9 maart 2021

Op 9 maart 2021 houden we de ALV 2021. Hieronder de uitnodiging en agenda.

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Aquapoldro

Het bestuur nodigt alle leden van Aquapoldro uit voor de statutaire algemene ledenvergadering op:

dinsdag 9 maart 2021

Locatie: via internet

Google Meet

Aanvang 20:00

Elk lid ontvangt een uitnodiging voor deze vergadering. Vanwege het online is aanmelding vooraf noodzakelijk. Op de dag van de vergadering wordt een link naar Google Meet gestuurd naar de leden die zich vooraf hebben aangemeld.

De complete set vergaderstukken, exclusief het financieel verslag 2020 en de begroting 2021, zal binnenkort te vinden zijn op de website van Aquapoldro (http://www.aquapoldro.nl). Het financieel verslag en de begroting wordt alleen aan leden op verzoek toegestuurd via e-mail. Als u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar secretaris@aquapoldro.nl met als onderwerp “Jaarstukken ALV”. U ontvangt dan alle vergaderstukken een week voor aanvang van de ALV per e-mail.

Vragen die tijdens de ALV beantwoord moeten worden kunnen een week vooraf worden ingediend bij het bestuur. Tijdens de internet vergadering is het slechts beperkt mogelijk om extra vragen te stellen.

De voorgestelde agenda is:

 1. Opening en definitieve vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 2020
 4. Vaststelling jaarverslag 2020 en jaarplan 2021*
  (bestuur – zwemmen (incl. masters en waterratten) – waterpolo (incl. jeugd) – triathlon)
 5. Financieel verslag 2020**
  1. Behandeling en vaststelling
  1. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezingen
  1. Bestuur****
   1. Herkiesbaar: Ritsert (voorzitter) – Louis (Waterpolo)
 7. Begroting 2021**
 8. Bespreking begroting
 9. Vaststelling contributie en badgeld***
 10. Vaststelling begroting
 11. Benoeming nieuwe kascommissie
 12. Uitreiking wisseltrofee “Koester je Kader cup”
 13. Beantwoording ingekomen vragen
 14. Sluiting

*             De stukken komen online op de website van Aquapoldro bij ALV 2021.

**          De stukken kunnen via e-mail bij de secretaris worden opgevraagd.

***        De nieuwe tarieven zijn gepubliceerd op de website van Aquapoldro.

****     Artikel 12 lid 5 van de statuten bepaalt dat jaarlijks een aantal bestuursleden aftreedt volgens rooster, tussentijds benoemde bestuursleden nemen daarbij op dit rooster de plaats van de voorganger in. In 2021 zijn de volgens rooster* aftredende bestuursleden de voorzitter (Ritsert Flim) en vertegenwoordiger Waterpolo (Louis op den Brouw a.i.). Beiden stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn.

De leden van de vereniging hebben het recht volgens artikel 12 lid 6 van de statuten om tot één week voor de algemene vergadering alternatieve kandidaten te stellen voor de te vervullen vacatures in het bestuur. De kandidaatstelling dient door ten minste tien senior leden (18 jaar of ouder) te worden gedaan.

Wij hopen u allen te kunnen verwelkomen op internet op dinsdag 9 maart 2021!

Bestuur Aquapoldro